ViKing.ApplicationFramework by Poma

<PackageReference Include="ViKing.ApplicationFramework" Version="5.7.0" />